Teollisoikeus Yleinen

1.     Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (17.1.2014/22)

2.     Hall. esitys laeiksi auktor. teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

3.     Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku

4.     Tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917) 21 luku, 43 luvun 343 §, 45 luvun 351 (Verkkotunnukset)

5.     Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (tehty 20.3.1883, tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967)

6.     Teollisoikeusasiamieslautakunnan hyvää asiamiestapaa koskevat ohjeet

7.     Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013

Patenttioikeus

1.     Patenttilaki (15.12.1967/550) ja patenttiasetus (26.9.1980/669)

2.     Laki hyödyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800) ja asetus hyödyllisyysmallioikeudesta (5.12.1991/1419)

3.      Patenttimääräykset (annettu 1.12.2014, PRH/2286/01/2014)

4.     Hyödyllisyysmallimääräykset (annettu 17.1.2013)

5.     Patenttikäsikirja, PRH

6.     Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin  ja asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin

7.     Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (19.5.2006/369)

8.     Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä (15.12.1967/551)

9.     Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

10.  Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku

11.  Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013

12.  PCT Applicant’s Guide (WIPO): i. International Phase, luvut 1-11; liite A; kaikki FI-liitteet; liitteet B2(EP,IB), C(EP,IB), D(EP,SE) ja E(EP,SE) ii. National Phase: luvut 1-6; liite FI

13.  National Law relating to the EPC, Finland (EPO)

Tavaramerkkioikeus

1.     Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7) ja tavaramerkkiasetus (29.5.1964/296) + alkuperäinen laki 7/1967

2.     Määräys vastausajoista ja niiden pidentämisestä tavaramerkkiasioissa (PRH/1827/01/2013)

3.     Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annettu asetus

4.     Nizzan sopimukseen perustuva kansainvälinen luokitusluettelo (NCL 10/2016)

5.     Yhteismerkkilaki (5.12.1980/795)

6.     Tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917) 21 luku, 43 luvun 343 §, 45 luvun 351 §

7.      Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) 1 - 2a §, 6 – 7 §, 8 - 9 §, 10a §, 11 §

8.     Toiminimilaki (2.2.1979/128) 1-10 §

9.     Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto)

10.  Komission asetus (EY) N:o 2868/95, 13.12.1995, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta.

11.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta

12.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu)

13.  EUIPO Guidelines on Trade Mark Practice

14.  Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. WIPO 2016.

15.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta.

16.  Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku

17.  Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013

Mallioikeus

1.    Mallioikeuslaki (12.3.1971/221) ja mallioikeusasetus (2.4.1971/252)

2.    Mallioikeusmääräykset (PRH/1969/01/2011)

3.    HE 6/2002 vp (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mallioikeuslain muuttamisesta)

4.    Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annettu asetus; viimeksi muutettu 1.9.2016 (758/2016)

5.    Locarnon sopimukseen perustuva kansainvälinen luokitusluettelo (10. painos)

6.    Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista.

7.    Neuvoston asetus (EY) 1891/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (EY) N:o 6/2002 ja (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Euroopan yhteisön teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan liittymisen johdosta.

8.    Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta.

9.    Komission asetus (EY) N:o 2246/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavista yhteisömallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista.

10.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta.

11.  EUIPO Guidelines on Designs practice.

12.  Guide to the International Registration of Industrial Designs under the Hague agreement. WIPO 2015.

13.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta.

14.  Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku

15.  Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013